YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

KYK KANUNU
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
KANUNU
Kanun Numarası : 351
Kabul Tarihi : 16/8/1961
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 22/8/1961 Sayı : 10887
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 3012
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kurumun adı ve merkezi
Madde 1 – Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kiĢiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu" kurulmuĢtur.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 25/11/2010-6082/2 md.) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu BaĢbakanlığa bağlıdır. BaĢbakan Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığı ile kullanabilir.
Kurumun amacı (1)
Madde 2 – Kurumun amacı; yurt içinde ve dıĢında yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt iĢletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel geliĢmelerini kolaylaĢtırmaktır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kuruluş ve Yönetim
Kurumun organları
Madde 3 – Kurumun organları Ģunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu,
c) Genel Müdürlük.
——————————
(1) 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle bu maddede yer alan “Kurumun amacı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içinde ve dışında” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
2
Genel Kurul ve görevleri (1)
Madde 4 – (DeğiĢik: 25/11/2010-6082/4 md.)
Genel Kurul; BaĢbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı, Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanı ve Yükseköğretim Genel Müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Maliye, ĠçiĢleri, Bayındırlık ve Ġskan ve Sağlık Bakanlıklarından, Devlet Planlama TeĢkilatı ile Hazine MüsteĢarlıklarından ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığından birer temsilci, üniversite rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Kızılay Genel BaĢkanı veya görevlendirecekleri birer temsilci ile yönetmeliğe göre tespit edilecek dört öğrenci temsilcisinden oluĢur.
BaĢbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Genel Kurulun tabii baĢkanıdır.
Genel Kurul, iki yılda bir baĢkanın daveti üzerine kasım veya aralık ayları içinde toplanarak gündemdeki iĢleri görüĢür. Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Ġlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul, BaĢbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Genel Kurulun görevleri Ģunlardır:
a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun faaliyetleri ile ilgili konuları görüĢmek, genel politika ve uygulamaya iliĢkin ilkeler konusunda görüĢ bildirmek,
b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.
Genel Kurulun toplantıları
Madde 5 – (Mülga: 25/11/2010-6082/12 md.)
Genel Kurulun görevleri
Madde 6 – (Mülga: 25/11/2010-6082/12 md.)
Yönetim Kurulu ve görevleri (2)
Madde 7 – (DeğiĢik: 25/11/2010-6082/5 md.)
Yönetim Kurulu; BaĢbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecek en az daire baĢkanı düzeyinde birer üye, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Genel Kurulca Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek; iki rektör veya öğretim üyesi, bir öğrenci temsilcisi ve bir diğer kurum temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluĢur.
Seçimle gelen üyelerin her biri için birer yedek üye seçilir.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi üyeleri arasından bir baĢkan seçer ve ayda en az bir kere toplanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri veya görevlendirilmeleri mümkündür.
Ġstifa, emeklilik, baĢka bir göreve atanma gibi sebeplerle asli görevlerinden ayrılan veya özürsüz olarak yılda dört defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.
––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Genel Kurulun kuruluşu” iken, 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı “Yönetim Kurulunun kuruluşu” iken, 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3
Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin herhangi bir nedenle iki yıldan önce sona ermesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yedeği görev yapar. Diğer üyelerin görevlerinin sona ermesi halinde ise, ilgili bakanlık tarafından bir ay içinde belirlenecek yeni üye, eski üyenin kalan görev süresi kadar görevini yapar.
Yönetim Kurulu baĢkan ve üyelerine her ay için (20000) gösterge rakamının memur maaĢ katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Memuriyet mahalli dıĢından Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirilenlere de 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenir.
Yönetim Kurulunun görevleri Ģunlardır:
a) Yurt yapımı ve geliĢtirilmesine ait Genel Müdürlükçe teklif edilen yatırım projelerini incelemek ve görüĢ bildirmek,
b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda barınacak öğrencilerin değerlendirilmesine iliĢkin kıstasları belirlemek,
c) Yönetmelik taslaklarını inceleyip, BaĢbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan onayına sunmak üzere karara bağlamak,
ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu adına taĢınmaz satın alınması, satılması, yaptırılması, trampa yapılması, irtifak hakkı ve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis edilmesi, onbeĢ yıla kadar taĢınmaz kiralanması, kiraya verilmesi; binaların yurt binası, tesis, kreĢ ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsis edilmesi hususlarında yapılan teklifleri incelemek ve karara bağlamak, (1)
d) Kanun ve yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu, sınırlarını ve süresini açıkça belirtmek Ģartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir.
Yönetim Kurulunun çalıĢma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 8 – (Mülga: 25/11/2010-6082/12 md.)
Genel Müdürlük
Madde 9 – Genel Müdürlük, bir Genel Müdür ile iki yardımcısından kurulur.
Genel Müdür ve yardımcılarının atanması
Madde 10 – Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Milli Eğitim Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun inhası ile Milli Eğitim Bakanı tarafından atanır.
Örgütlerin kurulması
Madde 11 – Genel Müdürlük, Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu örgütü kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını hazırlar. Bu örgüt ve kadrolar Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun onayından sonra uygulanır. Örgüt ve kadrolar aynı suretle değiştirilebilir.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/6 md.) Genel Müdürlüğün yurtdıĢında kuracağı yurtlarla ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlükçe önerilen personel, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı DıĢiĢleri Bakanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre uzman müĢavir olarak atanır.
–––––––––––––––
(1) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “beş yıla kadar” ibaresi “onbeş yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
4
Genel Müdürün görevleri
Madde 12 – Genel Müdür, Kurumun yürütme organıdır. Genel Müdürün başlıca görevleri şunlardır:
a) Kurumu temsil etmek,
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
Genel Müdürün toplantılara katılması
Madde 13 – (Mülga: 25/11/2010-6082/12 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumun Görevleri
Öğrenim kredisi
Madde 14 – Kurum; (…) (1) yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve Ģartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verir.
Kredinin faizsiz olması
Madde 15 – (Mülga: 1/8/1996 – 4160/5 md.)
Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı
Madde 16 – (DeğiĢik: 1/8/1996 – 4160/3 md.)
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet Ġstatistik Enstitüsünün toptan eĢya fiyat endeksindeki artıĢlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/191 md.) Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra baĢlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır. Ancak bu süre Kurumca bir yıl daha uzatılabilir. Ödeme askerlik dönemine rastlarsa TEFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenir.
(Ek üçüncü fıkra: 18/5/2006-5505/1 md.; DeğiĢik: 25/11/2010-6082/8 md.) Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluĢu niteliğindeki baĢka kuruluĢlarla iliĢkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.
(Ek dördüncü fıkra: 18/5/2006-5505/1 md.) Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır.
–––––––––––
(1) 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu maddede yer alan “memleket içinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
5
(DeğiĢik beĢinci fıkra: 25/11/2010-6082/8 md.) Sağlık sebepleri dıĢında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile iliĢiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra baĢlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/191 md.) Ancak bu süre Kurumca bir yıl daha uzatılabilir.
Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine iliĢkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artıĢından ilave edilen miktarın % 50'sine kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.
Ġndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.
Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrencilerden alınacak taahhüt senedinde ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli olup ayrıca kefil aranmaz. (Ek cümle: 25/11/2010-6082/8 md.) Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınır.
Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.
Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kuruma yatırılır.
Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aĢmayan kredi borçları terkin edilir.
Taksitlerin zamanında ödenmemesi
Madde 17 – Borç taksitlerini zamanında ödemiyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre malsandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.
Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimlerinden sonra çalıĢamıyacak derecede daimi malûllüğe uğramıĢ oldukları tam teĢekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tesbit edilenlerin borçları silinir.
Kredinin teminatı
Madde 18 – (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)
Kredi işlemlerinin yapılışı
Madde 19 – Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek Devlet sermayesi ile kurulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilat, bu husustaki yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak anlaĢma dairesinde yürütülür.
Yurtların yapımı ve onarımı
Madde 20 – Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım iĢleri ile bunlarla ilgili tesisler Kurum tarafından hazırlanacak bir programa göre Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle yürütülür.
Her mali yıl içinde yapılacak ve donatılacak yurt binalarının ve diğer tesislerin sayıları, ihtiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit edilerek bir yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayındırlık Bakanlığına bildirilir.
Bayındırlık Bakanlığı bu plana göre lüzumlu ilk tahmini keĢifleri yaparak gerekli ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Kuruma bildirir. Kurum mali yılın ilk on beĢ günü içinde bu
6
miktar parayı ve inĢaat için gereken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emrine hazır bulundurur ve inĢaatın bitimine kadar kararlaĢtırılan ihale bedeline göre o yıl içinde sarf edilecek para, hiçbir suretle baĢka yöne tahsis ve sarf edilemez.
Bayındırlık Bakanlığı bu iĢler için Kurum adına gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriĢebilir.
Bayındırlık Bakanlığı yukarıda yazılan iĢleri ve bu iĢler için gerekli personel araç ve gereçleri Kurum adına sağlar. Bu iĢlerin gerektirdiği sarfiyat için Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak hakediĢ raporları, ücret bordroları ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tarafından istihkak sahiplerine ödenir.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m) bendine göre yaptırılabilir.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt binası ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje ve temel standartlar çerçevesinde, mülkiyeti kendisine, Kuruma ya da Hazineye ait olup Kuruma tahsis edilen taĢınmazların üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerine kırkdokuz yılı geçmemek Ģartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karĢılığı yaptırılabilir.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taĢınmazların üzerinde Kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, Kuruma ait taĢınmazların üzerinde ise Kurumca gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢileri lehine kırkdokuz yılı geçmemek Ģartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Bu taĢınmazların tapu kütüğüne; üst hakkına konu taĢınmazların üst hakkı süresince amacı dıĢında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığı ve BaĢbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair Ģerh konulur.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taĢınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerine ait olup olmadığı, Kuruma veya Hazineye ait taĢınmazlar üzerinde bedelsiz olarak üst hakkı tesis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, kiralama konusu taĢınmazın ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya tamamının iĢletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu Ģekilde yapılacak kiralama iĢlemlerine ait kira bedelleri Kurumun bütçesinden ödenir.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık süreyi geçmemek ve sözleĢmede belirlenecek inĢaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurum ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢileri arasında yapılacak her türlü iĢ ve iĢlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri uygulanır.
(Ek fıkra: 25/11/2010-6082/9 md.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelere iliĢkin esas ve usuller; gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerinde aranılacak nitelikler, sözleĢmelerin kapsamı ve diğer hususlar BaĢbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama TeĢkilatı ve Hazine MüsteĢarlıkları tarafından müĢtereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.
7
Arsa sağlanması
Madde 21 – Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan Ģahıslara ait olanlar Kurumca satınalma yolu ile sağlanır.
Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adına umumi hükümlere göre kamulaĢtırma yolu ile de temin olunabilir. Bu takdirde kamulaĢtırma sebebi ile mal sahipleri tarafından açılacak davalara Bayındırlık Bakanlığı muhatap olur.
Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaĢtırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundurulmasında ve ödenmesinde de yukardaki madde hükümlerine göre iĢlem yapılır.
Yurtların üniversitelere devri
Madde 22 – Bayındırlık Bakanlığınca inĢası ve donatımı tamamlanan yurtlarla, bu kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar iĢletilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur.
Döner sermaye
Madde 23 – Her üniversiteye yurt işletmeleri için lüzumlu döner sermaye Kurumca temin olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversiteler Kanununa göre hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Personel
Madde 24 – Üniversitelerce yönetilecek yurtların iĢletilmesi için döner sermayeye lüzumlu kadrolar üniversitelerce ihdas edilir. Bu kadrolarda çalıĢan personelin ücretleri döner sermayeden ödenir. Döner sermaye kadrolarına ait hizmetler üniversite kadrolarındaki personele ek görev olarak verildiği veya öğrenciler bu iĢlerde görevlendirildiği takdirde kendilerine döner sermayenin gelirlerinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir.
Sosyal ve kültürel eğitim
Madde 25 – Üniversitelerce bu yurtlarda ders dıĢı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak her türlü tedbirler alınır.
Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin faydalanması
Madde 26 – Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın üniversite yurtlarından eĢit Ģartlarla sağlanır. Üniversite yurtlarından faydalanamıyacak kadar uzakta veya baĢka Ģehirde bulunan yüksek okul ve akademiler için yukardaki esaslara göre inĢa edilecek ve donatımı yapılacak olan yurtlar Kurum tarafından verilecek döner sermaye ile bu yüksek okullar veya akademilerce ve yönetmelikte belirtilecek esaslara göre iĢletilir.
8
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Sermaye
Madde 27 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluĢ sermayesi 600 milyon liradır.
Bu sermaye:
a) Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından Kuruma intikal ettirilecek tesis gayrimenkul ve menkullerle her çeĢit kıymetlerden,
b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsup edildikten sonra kalan safi gelirlerden terekküp eder.
Gelirler
Madde 28 – Kurumun gelirleri aĢağıda yazılı kaynaklardan elde edilir,
a) Sermayenin ödenmemiĢ kısmı için on yıl müddetle ve her yıl 40 milyon liradan aĢağı olmamak üzere Devlet bütçesine konacak ödenekler,
b) Yardımlar ve bağıĢlar,
c) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)
ç) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)
d) Kurum tarafından veya Kurum yararına verilecek müsamereler ve tertip edilecek piyango keĢideleri gelirleri,
e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı masraf payı ile yurtların her çeĢit geliri.
Kurumun kuruluĢ sermayesi tamamen ödendikten sonra, yukarda sayılan gelirler sermayeye katılır.
Hisselerin ödenmesi
Madde 29 – (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.)
İstikraz
Madde 30 – Kurum ödenmiĢ sermayesinin yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar yapabilir.
İş programı ve finansman planı
Madde 31 – Genel Müdürlük her Eylül ayında, gelecek mali yıl için iĢ programları hazırlar, iĢ programları bütçe ve kadrolarla birlikte yurt yapım, onarım giderlerini ve yurtları iĢletme gelir ve giderlerini ve kredi fonu ile finansman planını ihtiva eder.
Programda değişiklik
Madde 32 – ĠĢ programları yıl içinde aynı surette değiĢtirilebilir. Umumi giderler toplamını geçmemek üzere bölümler arasında aktarmaya Yönetim Kurulu ve maddeler arasında aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
Programın gönderileceği yerler
Madde 33 – Genel Kurul tarafından onaylanan iĢ programının birer sureti Milli Eğitim, Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversitelere gönderilir.
9
Gelirler ve giderlerin gösterilmesi
Madde 34 – Finansman planının gelirler kısmında, genel bütçeden yapılacak ödemelerle birlikte Kurumun diğer gelirleri ve yurt iĢletme hasılatı gösterilir. Giderler kısmında ise, gelirler yekûnu üzerinden % 5 oranında her yıl ayrılacak ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait bütün giderleri ve yurt iĢletme harcamaları yer alır.
Planda bu gelir ve giderleri denkleĢtiren safi gelir de gösterilir.
Gelirin ihtiyaçlara tahsis oranı
Madde 35 – Kurumun yıllık safi gelirinin % 50 sinin kredi fonuna, diğer % 50 sinin de yüksek öğrenim yurtları yapı tesis, donatım ve onarımına ayrılması esastır. Bu nispetler Genel Kurul kararı ile gerekçeleri belirtilerek değiĢtirilebilir.
Öğrenci yurtları iĢletmelerinin gelir ve giderleri ayrı ayrı tesbit olunur. Öğrencilere açılan kredi tutarı ile öğrenci yurtları yapı, tesis, onarım ve iĢletme giderleri tutarı, ödenmiĢ sermaye miktarını aĢamaz ve her biri ödenmiĢ sermayenin % 50 oranını geçemez.
Kurumun işlemlerinde uygulanmıyacak hükümler (1)
Madde 36 – Kurumun hesap iĢlem ve harcamaları ve bedeli Kurum tarafından ödenmek üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üniversiteler, yüksek okul ve akademiler tarafından giriĢilecek yüklenmeler, sağlanacak iĢ ve hizmetler; üniversitelere, yüksek okullara ve akademilere Kurumun tahsis ettiği döner sermaye ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve Ġhale Kanunu hükümlerinin ve SayıĢtay vizesine tabi değildir. Bu hususta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle belirtilir.
Hükümet denetimi
Madde 37 – Kurumun iĢlem ve hesapları her zaman Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca denetlenebilir.
Yüksek Murakebe Kurulunun denetimi
Madde 38 – Kurumun, hesap ve muameleleri 3460 sayılı kanun ile ek ve tadillerine göre murakebe edilir.
Kurumun hesap devresi mali yıldır. (2)
Mali muaflıklar
Madde 39 – Kurumun gayrimenkul malları, arazi ve bina vergileriyle bina vergisine bağlı iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden ve Kuruma yapılacak her türlü bağıĢ ve vasiyetler ve bu tasarruflara iliĢkin iĢlemler, vergi, resim ve harçlardan ve Kuruma parasız olarak tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal muameleleriyle bu muamelelerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar her türlü resim ve harçtan muaftır.
–––––––––––––––
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız.
(2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız.
10
Kuruma kamusal bina ve arsaların devri
Madde 40 – Devlete ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve arsaları Kuruma bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar ihtiyaç halinde Kurumun istemi üzerine kesinleĢmiĢ vergi kıymeti üzerinden Kuruma devredilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kurumun malları ve paraları (1)
Madde 41 – Kurumun mal ve paraları Devlet mal ve parası sayılır ve haczedilemez.
Personelin görevle ilgili suçları
Madde 42 – Kurumun personeli, görevleri ile ilgili olarak iĢledikleri suçlarda Devlet memuru sayılırlar.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yollukları
Madde 43 – (Mülga: 25/11/2010-6082/12 md.)
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 44 – Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve AĢevleri hakkındaki 5375 sayılı Kanun bu kanunun yayımı tarihinde 5661 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar da halen bu kadroları iĢgal edenlerin Ģahıslarına münhasır kalmak ve boĢaldıkça yeni tayin yapılmamak üzere 1962 mali yılı sonunda yürürlükten kalkar.
Personelin aylık baremi
Madde 45 – Kurum, 3659 sayılı kanun hükümlerine tabidir.
Yönetmelik
Madde 46 – Bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanır.
Ek Madde 1 – (Ek: 25/11/2010-6082/13 md.)
Bu Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun iĢ ve iĢlemlerine iliĢkin diğer mevzuatta Milli Eğitim Bakanlığına yapılmıĢ olan atıflar BaĢbakanlığa veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlığa; Milli Eğitim Bakanına yapılmıĢ olan atıflar ise, BaĢbakana veya Kurumun bağlı olduğu Bakana yapılmıĢ sayılır.
––––––––––––––––
(1) 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu maddenin sonuna “ve haczedilemez” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
11
ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler
Mevcut yurt ve aşevleri
Geçici Madde 1 – 5375 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmekte olan yurt ve aĢevlerine ait bütün gayrimenkuller ile tesis ve menkuller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilecek üçer memurdan kurulan bir komisyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edilir.
ĠĢbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuĢ olan özel hukuk tüzel kiĢilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur.
Kuruluşun tamamlanması
Geçici Madde 2 – Kurumun kuruluĢu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır.
Kurum kuruluncaya kadar kuruluĢla ilgili iĢlemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür.
Kurumca çalıştırılmaya devam edilecek personel
Geçici Madde 3 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5661 sayılı kanuna bağlı kadrolarda çalıĢmakta olan maaĢlı memurlar alakalı Bakanlıkça maaĢına muadil bir göreve atanıncaya kadar aynı Ģartlarla Kurumda çalıĢtırılmalarına devam olunabilir. ġu kadar ki, bu müddet 1962 mali yılı sonunu aĢamaz.
Geçici Madde 4 – (Ek: 25/6/2009-5917/15 md.)
Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmıĢ olan borcunu üç ay içerisinde Kuruma baĢvurarak ödeme taahhüdünde bulunanların, borcunun tamamını;
a) BaĢvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yetmiĢbeĢi,
b) Oniki ay içinde aylık eĢit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde ellisi,
c) Yirmidört ay içinde aylık eĢit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yirmibeĢi,
ç) Otuzaltı ay içinde aylık eĢit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde onu,
terkin edilir.
Taksitli ödemeler baĢvuru tarihini takip eden aydan itibaren baĢlar. Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmaz. Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez. Bu madde kapsamına giren alacaklara karĢılık yapılmıĢ hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır. Uygulamaya iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüĢü alınarak Kurum tarafından belirlenir.
12
Geçici Madde 5 – (Ek: 25/11/2010-6082/14 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç dört ay içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Bu toplantıda, bu Kanuna göre Yönetim Kurulunun teĢkili sağlanır. Bu Ģekilde oluĢan Yönetim Kurulu ilk olağan Genel Kurula kadar görevine devam eder. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takip eden iki yıl sonraki Kasım veya Aralık ayları içerisinde ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılır.
Bu Kanuna göre teĢkil edecek Yönetim Kurulu ilk toplantısını yapıncaya kadar mevcut Yönetim Kurulu görevine devam eder.
Geçici Madde 6 – (Ek: 25/11/2010-6082/14 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz baĢlamamıĢ olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede, kredi ödeme zamanı baĢlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede öderler.
Yürürlük tarihi
Madde 47 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 48 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
13
351 SAYILI ANA KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 - 18/5/2006 tarihli ve 5505 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - Borcu ödemedeki iki ve üç yıllık bekleme süreleri ile aylık dönemler halinde Kuruma yapılacak ödemeler bu Kanunun yayımı tarihinden sonra kredi alacak öğrenciler için uygulanır.
2 – 25/11/2010 tarihli ve 6082 sayılı Kanunun 11 inci Maddesi:
Madde 11 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teĢkilatında kullanılan ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiĢ, merkez ve taĢra teĢkilatlarında kullanılmak üzere ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiĢtir.
(1) SAYILI LĠSTE
KURUMU: T.C. BAġBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM KREDĠ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEġKĠLAT : MERKEZ
ĠPTAL EDĠLEN KADROLAR
SINIFI
UNVANI
DERECESĠ
SERBEST KADRO
ADEDĠ
TOPLAM ADEDĠ
GĠH
PERSONEL VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANI
1
1
1
GĠH
BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRÜ
1
1
1
TOPLAM
2
2
(2) SAYILI LĠSTE KURUMU :T.C. BAġBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM KREDĠ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT: MERKEZ ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
SINIFI UNVANI DERECESĠ SERBEST KADRO ADEDĠ TOPLAM ADEDĠ GĠH DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANI 1 1 1 GĠH ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ BAġKANI 1 1 1 GĠH ĠNġAAT EMLAK DAĠRESĠ BAġKANI 1 1 1 GĠH EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANI 1 1 1 GĠH BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRESĠ BAġKANI 1 1 1 GĠH ġUBE MÜDÜRÜ 1 8 8 GĠH ġEF 3 15 15 GĠH UZMAN 1 5 5 GĠH PROGRAMCI 7 4 4 GĠH BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ 7 13 13 GĠH VERĠ HAZIRLAMA VE KONTROL ĠġLETMENĠ 7 90 90 THS MÜHENDĠS 6 13 13 THS MATEMATĠKÇĠ 6 1 1 YHS DAĞITICI 6 3 3 TOPLAM 157 157
14
(3) SAYILI LĠSTE
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR KURUMU :T.C BAġBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM KREDĠ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEġKĠLAT: TAġRA SINIFI UNVANI DERECESĠ SERBEST KADRO ADEDĠ TUTULAN KADRO ADEDĠ TOPLAM GĠH YURT MÜDÜRÜ 1 11 11 GĠH YURT MÜDÜRÜ 2 10 10 GĠH YURT MÜDÜR YARDIMCISI 1 20 20 GĠH YURT MÜDÜR YARDIMCISI 2 25 25 GĠH YURT MÜDÜR YARDIMCISI 3 25 25 GĠH YURT MÜDÜR YARDIMCISI 4 10 10 GĠH YURT YÖNETĠM MEMURU 5 50 50 GĠH YURT YÖNETĠM MEMURU 6 100 100 GĠH YURT YÖNETĠM MEMURU 7 300 300 GĠH YURT YÖNETĠM MEMURU 8 250 250 GĠH YURT YÖNETĠM MEMURU 9 100 100 GĠH SANTRAL MEMURU 5 15 15 GĠH SANTRAL MEMURU 6 15 15 GĠH SANTRAL MEMURU 7 15 15 GĠH SANTRAL MEMURU 8 15 15 GĠH SANTRAL MEMURU 9 40 40 GĠH SANTRAL MEMURU 10 40 40 GĠH ġOFÖR 6 20 20 GĠH ġOFÖR 7 20 20 GĠH ġOFÖR 8 20 20 GĠH BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ 3 2 2 GĠH BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ 4 2 2 GĠH BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ 5 5 5 GĠH BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ 6 16 16 GĠH VERĠ HAZ. KONT. ĠġL. 3 10 10 GĠH VERĠ HAZ. KONT. ĠġL. 4 10 10 GĠH VERĠ HAZ. KONT. ĠġL. 5 20 20 GĠH VERĠ HAZ. KONT. ĠġL. 6 20 20 GĠH VERĠ HAZ. KONT. ĠġL. 7 10 10 GĠH VERĠ HAZ. KONT. ĠġL. 8 10 10 GĠH VERĠ HAZ. KONT. ĠġL. 9 40 40 SHS PSĠKOLOG 7 6 6 SHS SOSYAL ÇALIġMACI 7 80 80 SHS DĠYETĠSYEN 7 21 21 YHS TEKNĠSYEN YARDIMCISI 7 10 10 YHS TEKNĠSYEN YARDIMCISI 8 15 15 YHS TEKNĠSYEN YARDIMCISI 9 25 25 YHS TEKNĠSYEN YARDIMCISI 10 50 50 TOPLAM 1453
15
3- 6/4/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin mülga (ç) bendi kapsamında ve mülga 29 uncu maddesi uyarınca yapılması gereken ödemelerden Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiĢ bulunan asli ve fer’i tüm borçları terkin edilir.
Birinci fıkrada belirtilen alacaklara iliĢkin olarak yargı mercilerinde bulunan davalardan feragat edilir ve feragat nedeniyle mahkemece yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemez; verilmiĢ olan kararlar üzerine ayrıca herhangi bir iĢlem yapılmaz.
4- 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 62 nci Maddesi:
MADDE 62 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümüne; ekli (2) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümüne eklenmiĢ ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğünün yurt dıĢı teĢkilatına ait bölümünde yer alan müĢavir ve ataĢe unvanlı kadroların sınıfı Emniyet Hizmetleri Sınıfı olarak değiĢtirilmiĢtir.
KURUMU : YÜKSEKÖĞRENĠM KREDĠ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLARIN
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Serbest
Kadro Adedi
Toplam
GĠH
MüĢavir
1
5
5
TOPLAM
16
351 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE
DeğiĢtiren Yürürlüğe
Kanun 351 Sayılı Kanunun değiĢen maddeleri giriĢ tarihi
4160 3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin (e) fıkrası 19/7/1996
Diğer maddeleri 5/8/1996
5505 16 ve ĠĢlenemeyen Hüküm 26/5/2006
5602 28, 29 21/3/2007
tarihini izleyen aybaĢında
5917 Geçici Madde 4 10/7/2009
6082 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 20, 41, 43, ĠĢlenemeyen Hüküm
Ek Madde 1, Geçici Madde 5 ve 6 10/12/2010
6111 16 25/2/2011
6225 ĠĢlenemeyen Hüküm 26/4/2011
6353 7 12/7/2012

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi